osaka.jpg (46502 bytes)

OSAKA  BAY

 
 

ocl.gif (2335 bytes)